سیاست / شناسه خبر: 20571 / تاریخ انتشار : 1396/9/5 23:10
|

نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه استان بوشهر

بوشهری ها /آتنا مرکزی:سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه مدنی نقش به سزایی در توسعه داراهستند  چرا که به عنوان نهاد واسط حاکمیت و مردم نقش ها و وظایف متکثر و مهمی بر عهده دارند. این سازمان ها می توانند با ایجاد سرمایه های اجتماعی و قدرت اجتماعی در مقابل قدرت نهاد حاکمیت قرار گرفته و منجر به ایجاد تعادل در قدرت شوند.  در نظریه حکمرانی خوب نیز حکمرانی از ایجاد تعادل و تعامل بین سه بخش جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت شکل می گیرد.این نهادها  کارویژه پاسخگو سازی قدرت را به بهترین نحو بر عهده می گیرند و تضمین کننده اصل شفافیت در کنار رسانه ها به عنوان ارکان مهم جامعه مدنی هستند. به عبارتی بانهادینه کردن فرهنگ مطالبه گری با اگاهی رسانی در زمینه حقوق شهروندان، نهادهای دولتی را ملزم به پاسخگویی نموده و به عنوان دیده بان جامعه بر استقرار ارزش های مهمی چون عدالت، برابری و ازادی نظارت می نمایند.  توجه به این نهادها از سوی دولت ها منجر به مشروعیت بخشی و استحکام بخشیدن به انان خواهد شد چرا که دارای پشتوانه اجتماعی بوده و بنابراین دولت با تعامل  و رسمیت بخشیدن به انها به قدرت خود حقانیت بخشند .این نهادها به واسطه ارتباط مستقیم با مردم انعکاس دهنده خواست ها و نیازهای مردم بوده که این امر خود به کارکرد مطلوب نهادهای حکومتی و کارامدی انها منتهی خواهد شد. همچنین نقش بدیهی سمن ها در افزایش مشارکت و سرمایه های اجتماعی رابطه معناداری با رشد و

  توسعه در ابعاد مختلف داراست.نزدیکی و تعامل سازمان های نهادهای مردم نهاد با دولت موجب هم افزایی و کارآمدی هر دو کارگزار خواهد شد. سازمان های مردم نهاد به سبب فارغ بودن از بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و منفعت طلبی بخش خصوصی امکان یافته اندتا   در عرصه  اسیب های اجتماعی مانند مبارزه با فقر، حفاظت   از محیط زیست، بهداشت  به شکل کارامدتری نسبت به این دو بخش فعالیت کنند. همچنین با بهره گیری از نیروی انسانی و جذب منابع مالی اهداف خود را با هزینه کمتری اجرایی می نمایند با توجه به ساختار اداری کشور(تمرکز) نیز این سازمان ها به لحاظ منطقه ای و بومی بودن اشنایی بیشتری با مشکلات و مسائل محلی داشته و توانایی بیشتری در حل انها خواهند داشت. سمن ها  به خاطر خودجوش بودن به اهداف و اصول خود میزان پایبندی و تعهد بیشتری دارند، علاوه بر این به این دلیل که در جهت خیرخواهانه و بشر دوستانه ایجاد  می شوند توانایی بیشتری در کسب اعتماد مردم و افزایش مشارکت مردم به  داشته و می توانند کارایی بیشتری از خود نشان دهند . در واقع سمن ها در سه سطح نقش موثر و ارزنده ای ایفا می کنند. رشد شخصی و فردی افراد جامعه با افزایش اگاهی و توانمند سازی انان، بهبود اداره امور کشور از طریق نظارت و تعامل با سازمان های دولتی و اثرکذاری در عرصه بین الملل

 

اهمیت و جایگاه ویژه این نهادها در  امور محلی   در دنیای امروز به حدی گسترده شده که منجر به شکل گیری نظریاتی از جمله حکمرانی چندسطحی، گردیده است و این نهادها را در دسته نهاد های فروملی اثرگذار بر تصمیمات و اقدامات دولت برشمرده است. اما همانطور که گفته شد حیطه و دامنه فعالیت و اثرگذاری انها به عرصه داخلی محدود نمی شود، سمن های زیادی  به شکل بین المللی در حال فعالیت هستند که این امر خود درتلازم   جامعه مدنی جهانی است،  اهمیت و جایگاه سازمان های مردم نهاد بین المللی در راستای پیشبرد منافع بشری فارع از مرز بندی ها و حاکمیت دولت - ملت ها به خصوص همراه با موج جهانی شدن بسیار مهم و غیر قابل انکار است. این سازمان ها منجر به ایجاد قواعد بین المللی و همنچنین ارتباطات میان فرهنگی بین کشورها و  بسترسازی برای همکاری دولت ها  خواهند شد.

کلیدواژه

توسعه

سازمان های مردم نهاد

استان بوشهر

ارسال نظرات

captcha
عید سعید فطر مبارک
روز پتروشیمی
بانک سپه
طلوع دانش